Lacto Reuteri – Men vi sinh chuyên giảm mật độ vi khuẩn gây bệnh gan thận mũ trên Cá Tra, Tôm

Men vi sinh chuyên giảm mật độ: vi khuẩn Edwardsiella Ictaluri gây bệnh gan thận mũ trên cá tra, vi khuẩn vibrio Parahaemolyticus gây bệnh trên tôm.